zondag 7 maart 2021

Donderdag 18 maart Algemene Leden Vergadering (digitaal)

De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 18 maart vanaf 19.30 uur. De ALV zal dit jaar digitaal gehouden worden, via het programma Zoom. Wil je aanwezig zijn (vanaf je eigen bank of keukentafel), meld je dan uiterlijk maandag 15 maart aan bij Linda Spooren via een mail aan linda_spooren@hotmail.com. Linda stuurt je na aanmelding een uitnodiging met instructies en meer informatie.

Agenda ALV
1. Opening en uitleg gang van zaken
2. Notulen jaarvergadering 28 mei 2020 (zie Verslag ALV 2020
3. Verslag secretaris
4. Verslagen diverse afdelingen
5. Verslag NAT
6. Financieel jaarverslag & Begroting 2021
7. Kascommissie
8. Contributie (inclusief informatie over contributie-inningen voorjaar 2021)*
9. Bestuur en beleid **
10. Jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting

* 8 Contributie-inningen voorjaar 2021
Zoals eerder gecommuniceerd hebben we besloten de contributie in januari van dit jaar gewoon te innen, omdat op dát moment nog niet bekend was hoe lang het zwembad gesloten zou blijven. Helaas is dat flink langer dan gehoopt. Zojuist heeft de Gemeente Meierijstad laten weten dat ze de huur van het zwembad niet in rekening zullen brengen. Daarom heeft het bestuur besloten dat er, ongeacht of we wel of niet mogen trainen tegen die tijd, in april géén contributie geïnd zal worden. Het bestuur zal een en ander toelichten bij de Algemene Leden Vergadering op donderdag 18 maart aanstaande.

** 9. Bestuursverkiezing:
Peter van Aarle (waterpolo, penningmeester): aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar
Femke van der Hoeven (synchroonzwemmen, zwemmend redden): aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar
Linda Spooren (algemeen bestuurslid): aftredend en niet herkiesbaar
Rob van de Ven: vervangt Linda Spooren als algemeen bestuurslid
Vacature voorzitter
Vacature secretaris